براساس قوانین هواپیمایی کشوری و ایرلاینهای مربوطه انجام میشود